Transcaucasian Ratsnake (Elaphe hohenackeri)

Transcaucasian Ratsnake - Elaphe hohenackeri hohenackeri


Transcaucasian Ratsnakes - Elaphe hohenackeri hohenackeri       Juvenile Transcaucasian Ratsnakes - Elaphe hohenackeri hohenackeri       Transcaucasian Ratsnake - Elaphe hohenackeri hohenackeri

(Click on small pictures to view larger version)


Scientific Name: Elaphe hohenackeri (Strauch, 1873)
Common Names: Transcaucasian Ratsnake, Taurus Mountain Ratsnake
Subspecies: Elaphe hohenackeri hohenackeri (Strauch, 1873)
Elaphe hohenackeri taurica (Werner, 1898)
Size: 60 to 75 cm (up to 90 cm)
Distribution: Armenia, Azerbayzhan, Georgia, Iraq, Iran, Lebanon, Syria, Turkey, Russia
Other Info: *** OTHER INFO ***

Back to previous page